Receptionist

Syftesdrivna organisationer är mer lönsamma!

Hemligheten till framgång

Ett syfte definierar vårt grundläggande skäl till att finnas, dvs vårt existensberättigande och den positiva inverkan vi har på vår omvärld. Det formar vår strategi, inspirerar våra medarbetare, engagerar våra kunder och samhället i stort. Det styr våra val och är helt integrerat i vår kultur. Att leva organisationens syfte ska kännas autentiskt, bekvämt och ärligt.

Syfte skapar värde

01. Engagemang

När medarbetaren upplever att dennes värderingar och passion ligger i linje med organisationens syfte, skapas ett stort engagemang. Medarbetaren drivs av sitt syfte, upplever stolthet att jobba i organisationen, och låter syftet forma och hela tiden utveckla arbetet. Tillsammans skapar vi det där extra som krävs för att skapa långsiktig framgång.

02. Innovationskraft

Med ett tydligt syfte, som ytterst fokuserar på att skapa nytta för kunden och samhället i stort, byggs en inkluderande kultur.  Den kännetecknas av förmågan att utvecklas och tänka nytt. Viljan att testa, experimentera och lära av misstag bidrar då till en starkt ökad innovationskraft.

03. Beslutsförmåga

Ett tydligt syfte med en inkluderande kultur skapar trygghet och tillit i organisationen. Ledarskapet blir tillåtande, inkluderande och medarbetaren vågar fatta och stå för sina beslut. Ett decentraliserat beslutsfattande ökar flexibilitet och förmåga att fatta snabba beslut  för att kunna möta marknadens behov på nya innovativa sätt.

04. Attraktionskraft

Med ett tydligt autentiskt syfte blir företaget tydligt och lättare att relatera till, och därmed mer attraktivt både för kunder och potentiella medarbetare. Individer som upplever att deras personliga syfte ligger i linje med organisationens syfte får en större drivkraft att söka sig till organisationen. Sannolikheten att de stannar längre i organisationen ökar också. 

05. Hållbar tillväxt

I organisationer med ett tydligt syfte mår medarbetarna bra. Man vet varför man går till jobbet och brinner för att bidra till verksamhetens och kundernas framgång. Både organisationen och individen kan växa bestående och långsiktigt samtidigt som upplevelsen är att man bidrar med något meningsfullt.

06. Ökad lönsamhet

Organisationens syfte skapar kundfokus, engagerade medarbetare, en inkluderande kultur och därmed kommer organisationens superkrafter fram. Detta skapar en attraktiv organisation på alla plan. Tillsammans bidrar detta till en långsiktigt hållbar och ökad lönsamhet.